Direkte Democratie Nederland
Samen naar Democratie

Gezocht Kandidaten
Beste Aspirant Kandidaat

U bent geïnteresseerd voor een functie in een gemeenteraad.
Wij zijn een beginnende partij maar gaan zeer ambitieus de toekomst tegemoet. Wij willen in de nabije toekomst het volk en onszelf graag vertegenwoordigen in de Eerste en Tweede Kamer van de Staten-Generaal.
Om daar te komen hebben wij verschillende zaken nodig. Het belangrijkste is wel een goede en gezonde basis binnen de partij.
Om dat te bereiken hebben wij bepaalde zaken nodig:

 

 1. Leden voor de partij
 2. Kandidaten voor de zetels
 3. Vrijwilligers voor de campagne
 4. Promotiemateriaal
 5. Geld (alle donaties zijn welkom)

 Dat laatste proberen wij via sponsoring en ledenwerving te creëren. Uiteraard kunnen wij uw help daar goed bij gebruiken! Mogelijk dat u mensen in uw omgeving kent die ons willen steunen?


Wellicht kent u mensen die samen met ons de strijd voor rechtvaardigheid aan willen gaan en lid willen worden van onze partij? 

 
Daarnaast vragen wij uw inzet. Een zetel in de gemeenteraad krijg je niet zomaar: daar moeten gemiddeld 1150 stemmen per gemeente voor behaald worden. Voor de Provinciale Staten ligt dit echter nog een stuk hoger. Voor de Tweede Kamer moeten per gemeente gemiddeld 24.000 stemmen behaald worden. Kortom, hierbij hebben wij uw hulp hard nodig.


   Wat verwachten van u:  

                             

 1. Ambitie,
 2. 18 jaar of ouder (18 jaar zijn na de verkiezingen),
 3. Mondeling sterk zijn,
 4. Goed bereikbaar zijn,
 5. Geen 9 tot 5 mentaliteit,
 6. Tijd voor de campagne hebben,
 7. Tijd voor de eventuele zetel.
 8. Een grote dosis humor hebben,
 9. In de gemeente wonen waar u raadslid wilt worden.
 10. Een grote incasseringsvermogen hebben,
 11. En vooral er veel zin in hebben.
 12. Wanneer iemand geen onderdaan is van een lidstaat van de EU, geldt aanvullend dat iemand minimaal 5 jaar achter elkaar in Nederland moet hebben gewoond.


Wat verwachten niet van u:

            

 1. U maakt geen onderdeel van het kiesrecht uit, oftewel u mag niet stemmen.
 2. In de avonden en/of weekenden vrij zijn,
 3. Maar ergens bij willen horen,
 4. U heeft een strafblad of een strafblad wat recenter is dan 5 jaar.
 5. Geen uithoudingsvermogen.
 6. Na elke prestatie een schouderklopje willen hebben,
 7. Uitgesloten zijn van het kiesrecht door een rechter
 8. Minder dan 5 jaar woonachtig zijn in Nederland.


Omdat er functies zijn die niet samen gaan met de functie van gemeenteraadslid, zijn raadsleden verplicht om openbare te maken welke andere functies zij bekleden. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk in een functie als ambtenaar, aangesteld door het gemeentebestuur, ook nog raadslid te zijn.  
    
Waarom raadslid worden?  

De grootste drijfveren van vertegenwoordigers zijn:  


         

  1. Leveren van een bijdrage aan de samenleving.
  2. Vertegenwoordigen van inwoners.
  3. Zelfontwikkeling: het gebruiken en ontwikkelen van  talenten.
  4. Netwerk vergroten.

   Iedereen kan raadslid worden. Hiervoor hoeft een baan of studie niet aan de kant gezet te worden, want het betreft geen voltijdfunctie. Ook u kunt dus voor vier jaar meebeslissen in uw gemeente.


  Vergoeding raadsleden  

  In de onderstaande tabel ziet u wat de maandelijkse vergoedingen zijn waar u aanspraak op kunt maken als raadslid. Deze vergoeding is afhankelijk van het aantal inwoners in de gemeente. Raadsleden krijgen geen wachtgeld. Daarnaast krijgen raadsleden een onkostenvergoeding van €181,28 per maand.  

  Maandelijkse vergoeding  

  In de onderstaande tabel zie je wat de maandelijkse vergoeding is die raadsleden krijgen. Deze is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente¹. Raadsleden krijgen geen wachtgeld.  

  Inwonertal

  Maandelijkse vergoeding  t/m 40.000

  € 1.047,82

  40.001-60.000

  € 1.362,81

  60.001-100.000

  € 1.594,69

  100.001-150.000

  € 1.810,49

  150.001-375.000

  € 2.109,17

  375.001 en hoger

  € 2.567,82  (per 1 januari 2021)


  Opbouw werkzaamheden

  Een raadslid is gemiddeld tussen de 16 en 20 uur per week kwijt met het raadswerk. In die uren doet een raadslid een hoop verschillende dingen. Het belangrijkste is de raadsvergadering zelf. Deze duurt vaak een hele avond, maar is wel maar één keer per maand in de meeste gemeenten. Commissievergaderingen zijn vaker, namelijk vaak om de week. Als raadslid vergadert u ook nog met uw eigen fractie, al dan niet in aanwezigheid van steunfractieleden, duo raadsleden of een afvaardiging van het partijbestuur. Daarnaast mag van een raadslid verwacht worden dat hij of zij het contact met de inwoners van de gemeente onderhoudt door regelmatig werkbezoeken af te leggen en met belangenverenigingen in gesprek gaat. Om dit goed te kunnen doen, moet een raadslid veel lezen en inlezen. Een raadslid dat van alles op de hoogte wil blijven, zal in een week ook nog veel bezig zijn met het lezen van stukken, nota's en rapporten die het college en de griffier aanleveren.  


  Onkostenvergoeding  

  Raadsleden ontvangen standaard een onkostenvergoeding van € 181,28 per maand. Dit bedrag dient om de onderstaande kosten te dekken, deze kunnen dus niet ook nog gedeclareerd worden.  


          

  • Excursies (dus los van reiskosten m.b.t raadswerk)
  • Vakliteratuur (dus los van functiegerichte scholing)
  • Porti kosten
  • Representatiekosten
  • Bureaukosten (pen, papier, printen, etc.)


  Vergoeding functiegerichte scholing  

  De kosten voor niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van de functie als raadslid kunnen ten laste van de gemeente vergoed worden. De raad mag nadere regels stellen met betrekking tot de waarde van de vergoeding.  

     

  Tegemoetkoming ziektekostenverzekering  

  Een raadslid ontvangt ten laste van de gemeente een tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering van € 112,20 per jaar.  
     

  Contributie beroepsvereniging  

  De contributie voor lidmaatschap van een beroepsvereniging wordt ten laste van de gemeente vergoed.   

     

  Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers  

  Artikel 3.3.4. Beroepsvereniging 

  Indien een raadslid, een wethouder of de burgemeester als zodanig lid is van een voor ieder raadslid, iedere wethouder of iedere burgemeester toegankelijke, landelijk georganiseerde beroepsvereniging die blijkens haar statuten deskundigheidsbevordering of belangenbehartiging van de functie van raadslid, wethouder of burgemeester ten doel heeft of mede ten doel heeft, wordt de contributie van die beroepsvereniging ten laste van de gemeente vergoed, tenzij het college van burgemeester en wethouders van oordeel is dat de activiteiten van de vereniging onvoldoende invulling geven aan het in de eerste volzin bedoelde doel.  


  Artikel 3.4.1. Vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen    Aan een commissielid wordt per bijgewoonde vergadering van de commissie ten laste van de gemeente een vergoeding toegekend die afhankelijk is van het aantal inwoners van de gemeente, en wordt vastgesteld aan de hand van de volgende tabel:  

  Aantal inwoners

  Vergoeding per vergadering  tot en met 10.000

  € 62,18

  10.001 – 20.000

  € 68,74

  20.001 – 50.000

  € 82,46

  50.001 – 100.000

  € 101,47

  100.001 – 250.000

  € 129,58

  250.001 of meer

  € 164,28  Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder het aantal inwoners verstaan het aantal inwoners volgens de door het centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfer per 1 januari.    
     
  Taken gemeenteraad  

  De taken van de gemeenteraad zijn grofweg in drie delen opgedeeld: het vormen van de volksvertegenwoordiging, het stellen van kaders en als laatste het controleren van het college (burgemeesters en wethouders samen).

  De eerste taak is het vormen van de volksvertegenwoordiging. Dit is een hele natuurlijke taak, omdat de gemeenteraad door de inwoners wordt verkozen. Toch brengt deze functie vaak dilemma's met zich mee; elk besluit kent voor- en tegenstanders en lang niet bij elke keuze kunt u terugvallen op uw verkiezingsprogramma. Daarom zult u dus nieuwe afwegingen moeten maken. De tweede taak is het stellen kaders. Dit houdt in dat de gemeenteraad op hoofdlijnen bepaalt wat er in een gemeente nodig is: huishoudhulp voor ouderen, meer parkeergarages of sportvoorzieningen. Het college gaat hier vervolgens mee aan de slag. Echter verdwijnt hierbij de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad nog niet.
  Hier komt namelijk de derde taak om de hoek kijken: de raad ziet er op toe of het college alle plannen die zij hebben aangenomen wel uitvoert en of deze naar behoren binnen budget worden volbracht.

  De gemeenteraad vergadert ongeveer één keer per maand. Daarnaast zijn er in elke gemeenteraad meerdere commissies die deelonderwerpen behandelen zoals financiën, ruimtelijke ordening of zorg. Deze commissies vergaderen vaker dan de gemeenteraad, meestal om de week. Een gemeenteraadslid is vaak onderdeel van meerdere commissies tegelijk. Een gemeenteraadslid is dus vaak meerdere avonden per week bezig met raadswerk. Daarnaast wordt een raadslid geacht om voor elke vergadering de juiste stukken gelezen te hebben en met inwoners gesproken te hebben over vraagstukken en onderwerpen die in de samenleving spelen. 


  Kunt u download, de tekst in deze PDF file is gelijk aan de tekst hier op de website.


  Beste Aspirant Kandidaat,

  We hebben we wat spelregels binnen de partij, als u met ons mee wilt doen, wat we natuurlijk toejuichen, hebben we een kandidaat contract opgemaakt voor alle kandidaten. Iedereen die bij ons kandidaat wilt zijn, moet dit contract getekend hebben, daar wordt geen uitzondering op gemaakt. Bijgevoegd een PDF file waar we een opgestelde contract in zit, lees deze goed door, want dit contract is bindend voor alle partijen.

  Lees hier het contract of download het contract

   

  Volgende pagina  Aanmelden nieuw lid


   
   
   
   
  E-mailen
  Bellen
  Map
  Info
  LinkedIn